Pravidla náhrad absencí na lekcích Sportclubu

I. Společná pravidla

Tato pravidla slouží pro řešení případů absence hráčů na předem objednaných lekcích Sportclubu Řevnice (dále SC). Aby hráči vznikl nárok na náhradu absence, musí se především z lekce včas omluvit. Lhůta pro včasnou omluvu je 24h před konáním tréninku, omluvu adresuje hráč příslušnému trenérovi prostřednictvím klubové platformy či sms zprávy. Trenér pak postupuje dle níže uvedených zásad.

V mimořádných případech – zranění, dlouhodobá nemoc – může výbor SC na žádost hráče povolit individuální řešení celé situace.

 

II. Letní sezóna

Letní sezóna je definována koncem halového období a koncem června běžného roku. Měsíce červenec, srpen a září se účtují dle reálně proběhlých tréninků, které si každý domlouvá s trenéry dle svých a jeho možností a na základě platného ceníku SC.

1) Individuální lekce

a) Vyřazení hodin z objednávky – je možno vyřadit předem 5% lekcí, nejsou pak započteny do objednávky na dané období.
b) Hodina neproběhla – hráč ji po dohodě s trenérem může nahradit kdykoliv ve lhůtě do 31.8. daného roku.

2) Skupinové lekce

a) Vzájemná dohoda hráčů – hráči, či jejich zákonní zástupci se mohou dohodnout, že si případné absence budou kompenzovat mezi sebou (finančně nebo jakkoliv jinak) a nebudou tudíž uplatňovat nárok na náhradní lekce. Platná je pouze dohoda všech zúčastněných hráčů! Tuto skutečnost je nutno PÍSEMNĚ (dopis, e-mail) sdělit Sportclubu zastoupenému příslušným trenérem.
b) Vyřazení hodin z objednávky – je možno vyřadit předem 5% lekcí, nejsou pak započteny do objednávky na dané období, ostatním hráčům je tato hodina účtována v ceně odpovídající sníženému počtu hráčů. Pokud se shodnou všichni hráči skupinové lekce na stejném termínu vyřazené hodiny, nebude tato do objednávky vůbec zahrnuta – ale pouze do limitu 5% celkem objednávaných hodin.
c) Hodina neproběhla vůbec (déšť, hromadná omluva hráčů) – hráči mohou takovouto lekci po dohodě s trenérem nahradit kdykoliv před začátkem následujícího halového období.
d) Hodina proběhla s nižším počtem hráčů – hráč(i) se včas omluvil(i) – absentující hráč hledá společně s trenéry Sportclubu jinou skupinovou lekci, kde je buď známo, že bude chybět jiný hráč, nebo budou hráči na dané hodině souhlasit s jeho mimořádným přidáním do skupiny a to bez nároku na snížení ceny lekce.
 

III. Halová sezóna

Halová sezóna je vždy smluvně určena s vlastníkem areálu, který SC užívá. V zásadě jde zhruba o období začátek října běžného roku až polovina dubna roku následujícího.

1) Individuální lekce

Včas odhlášená lekce – hráč může ve lhůtě 24h před začátkem lekce odhlásit pouze 5% z celkového množství na dané období objednaných hodin. Do tohoto limitu se nezapočítává případná odhláška hodin o jarních prázdninách – pokud ovšem bude tato provedena do 31.12. dané halové sezóny. Pokud má hráč více než 5% nevyčerpaných tréninků, může výboru SC podat písemnou žádost o nadlimitní čerpání náhrad. Výbor SC mu vyhoví či nevyhoví na základě aktuálního stavu čerpání náhrad ostatních hráčů SC (smlouva s provozovatelem kurtů u Liďáku umožňuje maximální čerpání náhrad ve výši 5% ze všech objednaných hodin). Do počtu 5% náhrad se nezapočítávají hodiny, které musely být zrušeny vlivem počasí či jiných kalamitních událostí.

2) Skupinové lekce

a) Vzájemná dohoda hráčů – hráči, či jejich zákonní zástupci se mohou dohodnout, že si případné absence budou kompenzovat mezi sebou (finančně nebo jakkoliv jinak) a nebudou tudíž uplatňovat nárok na náhradní lekce. Platná je pouze dohoda všech zúčastněných hráčů! Tuto skutečnost je nutno PÍSEMNĚ (dopis, e-mail) sdělit Sportclubu zastoupenému příslušným trenérem.
b) Hodina neproběhla vůbec – hráči mohou takovouto lekci po dohodě s trenérem nahradit kdykoliv za dodržení nezbytné podmínky, že při náhradní hodině bude ve stejné době již jakýmkoliv klientem obsazen alespoň jeden vedlejší kurt. Platí zde opět zásada nahrazování max. 5% celkově objednaných hodin.
Pokud má hráč více než 5% nevyčerpaných tréninků, může výboru SC podat písemnou žádost o nadlimitní čerpání náhrad. Výbor SC mu vyhoví či nevyhoví na základě aktuálního stavu čerpání náhrad ostatních hráčů SC. Do počtu 5% náhrad se nezapočítávají hodiny, které musely být zrušeny vlivem počasí či jiných kalamitních událostí.
Výbor SC může v individuálních případech umožnit takovéto hodiny vyčerpat v období po ukončení halové sezóny, nejpozději však do 31.8. běžného roku.
c) Hodina proběhla s nižším počtem hráčů – hráč(i) se včas omluvil(i) – absentující hráč hledá společně s trenéry Sportclubu jinou skupinovou lekci, kde je buď známo, že bude chybět jiný hráč nebo budou hráči na dané hodině souhlasit s jeho mimořádným přidáním do skupiny a to bez nároku na snížení ceny lekce. Lhůta pro vyčerpání tohoto typu náhrady je do 30.6. běžného roku. Zde nejsou hráči omezeni limitem 5% z bodu a) tohoto oddílu.
d) Jarní prázdniny – pokud bude do 31.12. dané halové sezóny odhlášena hodina (všemi účastníky!), vzniká nárok na náhradu, která se nezapočítává do limitu 5% dle bodu III. 1. Jednotná náhrada bude vybrána v termínu předem určeném trenéry Sportclubu.